Radars användarpolicy för betalande kunder

Denna webbplats drivs av R Ecosystem Specialists AB (“Radar”).

I denna användarpolicy avser termerna “Radar”, “vi”, “oss” och “vår” företaget som helhet, vilket inkluderar både dotterbolag, avdelningar, filialer och företag som står under kontroll av företaget som helhet. Termerna “du”, “din” och “dina” avser alla användare av denna webbplats och tjänster.

ANVÄNDNING AV KOSTNADSBELAGDA TJÄNSTER I INSIKTSHUBBEN

En användare med betalande åtkomst till insiktshubben är knuten till det betalande företaget, således är det ej knutet till en specifik individ. Då en medarbetare avslutar sin tjänst har denna ej längre tillgång till de dokument och funktioner som företaget där denna var knuten till erhåller. I fallet där en individ som lämnat sin position hos ett företag använder funktioner samt laddar ner dokument bakom betalväggen kan denna individ krävas på ersättning för de för Radar förlorade intäkterna. I fallet där individen gör detta åt sin nya arbetsgivare som ej är betalande abonnemangskund kan även denna krävas på ersättning för den förlorade intäkten tjänsterna alternativt/och dokumenten motsvarar.

 

STANDARD ANVÄNDARVILLKOR

Detta dokument anger Radars villkor för att använda insiktshub och tjänster, som tillhör R Ecosystem Specialists AB. (“Radar”). Din användning av denna insiktshub och tjänster utgör godkännande av dessa villkor.

 

 1. OMFATTNING

Dessa standardvillkor, tillsammans med eventuella serviceavtal och arbetsförklaringar, som undertecknats av parterna innehåller en fullständig- och exklusiv förklaring om överenskommelse mellan parterna och ersätter alla köpordervillkor, överenskommelser, förslag, förhandlingar, representationer eller garantier av något slag, varken skriftliga eller muntliga. Dessa villkor får inte ändras annat än genom skriftligt avtal som undertecknats av båda parter.

 1. ALLMÄNNA ANVÄNDNINGSBEGRÄNSNINGAR

Radars tjänster, råd, material, produkter, insiktshub och nätverk (gemensamt “Tjänsterna”) ska användas för Användarens (d.v.s. en namngiven enskild användare som använder de allmänt tillgängliga Tjänsterna), användning och förmån endast i enlighet med villkoren och begränsningarna för den betalda prenumerationen och får inte avslöjas, spridas eller distribueras till någon annan part, förutom som Radar på annat sätt skriftligen samtycker till.

Användare måste ha behörighet att använda Tjänsterna via Radar. Användare måste upprätthålla och skydda konfidentialitet för alla lösenord och är ansvariga för att säkerställa att lösenorden är effektiva. Användare ska omedelbart meddela Radar om de upptäcker att deras lösenord har komprometterats, på följande e-postadress servicedesk@radareco.com.

 1. UPPHOVSRÄTT

Tjänsterna är © R Ecosystem Specialists AB. Alla rättigheter förbehållna.

Tjänsterna ägs av och är upphovsrättskyddade av Radar och andra parter och kan innehålla varumärken som tillhör Radar eller andra. De skyddas av svenska och internationella upphovsrätts- och varumärkeslagar och konventioner.

Användaren får använda Tjänsterna endast för egna informationsändamål i enlighet med villkoren och begränsningarna i den betalda prenumerationen. Användaren kan ladda ned något av Tjänstens verktyg eller mallar för individuell användning.

All annan reproduktion eller spridning av Tjänsterna i någon form eller på något sätt är förbjuden utan Radars skriftliga tillstånd.

 1. DATAINSAMLING FRÅN ANVÄNDARE

Radars researchtjänster inkluderar möjligheten för användare och enheter att bidra med innehåll och data för publicering i Radars insiktshub. Om ditt konto används för att skicka in-, publicera- eller lägga till data i Radars insiktshub samtycker du till att ta ensamt ansvar för detta data, inklusive information, uttalanden, fakta och material som finns i någon form eller medium (t.ex. text, ljud, video och fotografiska) däri.

När du tillhandahåller någon datainlämning till oss beviljar du oss att använda, distribuera samt offentligt få publicera sådant data.

 1. AVTALTSTID – PRENUMERATIONSTJÄNSTER

MEMBER (enskild användare)

Obegränsad period, gratis med begränsad tillgång till innehåll i Radars insiktshub.

 

PERSONAL (enskild användare)

Avtalstid ett (1) år

Ett (1) års automatisk förlängning om avtalet ej sägs upp med 3 månaders varsel innan förlängningsdatum.

 

PROFESSIONAL (<10 användare, inom organisationen)

Avtalstid ett (1) år

Ett (1) års automatisk förlängning om avtalet ej sägs upp med 3 månaders varsel innan förlängningsdatum.

 

STRATEGIC (Fritt antal användare inom organisationen)

Avtalstid ett (1) år

Ett (1) års automatisk förlängning om avtalet ej sägs upp med 3 månaders varsel innan förlängningsdatum.

 

 1. UPPSÄGNING AV AVTAL
 2. Part har rätt att säga upp avtalet till omedelbart upphörande om den andra Parten väsentligen bryter mot sina åtaganden enligt Avtalet och, i den mån rättelse är möjlig, inte inom 30 dagar efter skriftlig anmodan har vidtagit rättelse.
 3. Om den andra Parten försatts i konkurs, inleder ackordsförhandlingar, är föremål för företagsrekon­struktion eller på annat sätt kan anses vara på obestånd.
 4. Om Användaren är i dröjsmål med att betala förfallen faktura ska det anses utgöra ett väsentligt avtalsbrott enligt punkt a). Vid rättelseanmodan vid förfallen betalning har Radar rätt att, 15 dagar efter sådan anmodan, stänga av Tjänsten. Under period då Tjänsten är avstängd har Radar fortsatt rätt till den ersättning som Användaren skulle erlagt för Tjänsten.
 5. Användaren kan när som helst inkomma med förtidsuppsägning av den prenumerationsbaserade Tjänsten, men uppsägningen ger inte Användaren rätt till återbetalning.
 6. BETALNING

Betalning 30 dagar netto enligt faktura från Radar efter aktivering av prenumerationen. Avtalsenliga undantag kan förekomma med Radars skriftliga tillstånd.

 1. ÄNDRINGAR

Radar kan när som helst ändra- eller avbryta någon aspekt av sina tjänster, inklusive innehåll eller funktioner. Radar förbehåller sig också rätten att ändra de villkor som gäller för användningen av Tjänsterna. Användning av Tjänsterna efter sådana ändringar ska anses vara godkännande av användaren av sådana ändringar.

 1. RIKTIGHETEN I INFORMATION OCH GARANTI

Informationen i Tjänsterna har erhållits från källor som tros vara tillförlitliga, men Radar garanterar inte fullständigheten, aktualiteten eller riktigheten av någon information som finns i Tjänsterna.

Även om Radar vidtar rimliga åtgärder för att screena tjänster för infektion av virus, maskar, trojanska hästar eller annan kod som manifesterar förorenande- eller destruktiva egenskaper innan tjänsterna blir tillgängliga, kan Radar inte garantera att någon tjänst kommer att vara fri från infektion.

 1. SEKRETESS FÖR KONFIDENTIELL INFORMATION

“Konfidentiell information” ska utan begränsning omfatta äganderätt, teknisk, marknadsföring, drift, prestanda, kostnad, företagspolicyer, program, uppfinningar, upptäckter, affärshemligheter, tekniker, processer, källkod, ej länkade objektmoduler, datorprogrammeringsteknik och alla postbärande medier som innehåller- eller avslöjar sådan information och sådan teknik som avslöjas i enlighet med detta avtal. Information om aktuella produkter ska behandlas som icke-“Konfidentiell information” om den inte är märkt “Konfidentiell”.

Den mottagande parten får inte lämna ut, offentliggöra eller kommunicera de konfidentiella uppgifterna till någon tredje part utan föregående skriftligt medgivande från den utlämnande parten. Den mottagande parten kan dock lämna ut de konfidentiella uppgifterna till en tredje part som har ett behov av att känna till de konfidentiella uppgifterna och (i) är en revisor, advokat, försäkringsgivare eller rådgivare enligt tystnadsplikt; eller (ii) är skyldig att vara konfidentiellt minst lika restriktivt som detta avtal.

 1. SEKRETESS

En användares rätt till integritet är av största vikt för Radar. Se vår integritetspolicy för mer information. Våra forskningsklienters identitet betraktas inte som personlig- eller konfidentiell information, och vi kan avslöja den informationen i marknadsföringssyfte.

 1. ANSVARSBEGRÄNSNING

Under inga omständigheter är Radar ansvarigt för direkta, speciella, indirekta, följdskador, tillfälliga, straffande eller andra skador, som uppstår till följd av användning av eller oförmåga att använda Tjänsterna eller någon information som tillhandahålls i Tjänsterna.

 1. LÄNKAR TILL WEBBPLATSER FRÅN TREDJEPART

Alla tredjepartswebbplatser som är länkade till Tjänsterna är inte under Radars kontroll. Radar ansvarar inte för något på de länkade webbplatserna, inklusive utan begränsning av något innehåll, länkar till andra webbplatser, eventuella ändringar av dessa webbplatser eller några policyer som dessa webbplatser kan ha. Radar tillhandahåller endast länkar som en bekvämlighet och sådana länkar innebär inte något godkännande av Radar för dessa webbplatser.

 1. GÄLLANDE LAG

Eventuella tvister, kontroverser eller anspråk som uppstår till följd av- eller i samband med detta avtal, eller överträdelse, uppsägning eller ogiltighet av detta, ska slutligen lösas genom skiljeförfarande som administreras av Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut (Nedan i Den gemensamma brottmålsdomstolen).

Reglerna för påskyndade skiljeförfaranden ska tillämpas, såvida inte SCC efter eget gottfinnande, med hänsyn till ärendets komplexitet, det omtvistade beloppet och andra omständigheter, fastställer att skiljedomsreglerna ska tillämpas. I det senare fallet ska SCC också besluta om skiljedomstolen ska bestå av en eller tre skiljemän.

Kontakta oss om du vill veta mer

arrow